కార్యక్రమాల ఏర్పాటు కొరకు
 

 

పారుపల్లి శ్రీ రంగనాథ్ గారి కచ్చేరీ మీ ఊరిలోను, ప్రదేశాలలోనూ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారా? 

సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్లు మరియు ఈమెయిల్స్..

పోన్ నెంబర్లు : 81068 97989,  94414 97956
 
  పారుపల్లి చరణ్  : Ph  98850 55541
   

Email : parupalliranganath@gmail.com

          rjmdworks@gmail.com